تبلیغات

مسابقات کشتی کج دبلیو دبلیو ای راو 8 نوامبر 2010:

نتایج کوتاه مسابقاتی که در دبلیو دبلیو ای راو این هفته برگزار شد:

مسابقه اول: مسابقه تگ تیم 6 نفره دیواها ............................................ برنده مسابقه: نیکی بلا و بری بلا و ایو تورس

مسابقه دوم: تیم د هارت داینستی درمقابل تیم یوسوز ............................... برنده مسابقه: تیم یوسوز

مسابقه سوم: تد دیبیاسی در مقابل گلداست ......................................... برنده مسابقه: گلداست

مسابقه چهارم: جان سینا در مقابل اوتنگا .............................................. برنده مسابقه: جان سینا

مسابقه پنجم: سانتینو مارلا در مقابل شیمس ......................................... برنده مسابقه: شیمس

مسابقه ششم: تیم وید برت در مقابل تیم رندی اورتن ................................ برنده مسابقه: تیم وید برت